Campaigns

Materion Gwledig

Fel etholaeth wledig yn bennaf, mae’r diwydiant ffermio yn parhau’n ganolog i economi Sir Benfro. Mae’r materion sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol - o TB a Chlwy’r Traed a’r Genau i brisiau anghynaladwy - yn rhai y mae Paul teimlo’n angerddol yn eu cylch.

Band Eang

Mae Paul wedi ymgyrchu’n frwd dros wasanaeth band eang gwell ledled Sir Benfro ers 2007. Mae’n ymwybodol iawn o’r ffaith fod gwasanaeth band eang cryf ar draws y sir yn hollbwysig i fusnesau lleol ac er mwyn adfywio trefi.

A40

Mae parhau i fod yn gystadleuol yn y 21ain Ganrif yn hanfodol os yw Sir Benfro yn mynd i gynnal ei enw da fel un o ardaloedd gorau Cymru ar gyfer diwydiant a thwristiaeth.

Tai

Mae cyfuniad o incwm cymharol isel a phrisiau tai sydd wedi mynd drwy’r to wedi golygu bod Sir Benfro yn wynebu prinder difrifol o dai fforddiadwy, ac mae hyn yn golygu nad yw llawer o deuluoedd lleol yn gallu fforddio eu cartrefi eu hunain, ac yn gynyddol mae rhai yn cael eu gorfodi i adael y si

Ysbyty Llwynhelyg

Amddiffyn gwasanaethau a statws Ysbyty Llwynhelyg yw blaenoriaeth uchaf Paul. Mae cynnal mynediad i wasanaethau ysbyty lleol yn hanfodol er diogelwch a chyfleustra pobl Sir Benfro.