Cefndir Paul

Ganed Paul Davies ym 1969 ym Mhontsiân ger Llandysul yng Ngheredigion. Mynychodd Ysgol Gynradd Tre-groes, Ysgol Ramadeg Llandysul ac ar ôl astudio ar gyfer ei Lefel A yn Ysgol Gyfun Castellnewydd Emlyn, ymunodd â Banc Lloyds ym 1987.

Tan iddo gael ei ethol, roedd yn dal i gael ei gyflogi gan Fanc Lloyds a’i swydd ddiwethaf gyda’r cwmni oedd fel Rheolwr Busnes yn Hwlffordd yn helpu i gefnogi busnesau bach.

 

Gyrfa Wleidyddol

Ym mis Chwefror 2000, fe wnaeth Paul sefyll isetholiad Seneddol Ceredigion, ac fe wnaeth y Ceidwadwyr Cymreig dipyn yn well, gan neidio o’r pumed safle yn etholiad blaenorol y Cynulliad i’r trydydd safle, gan wthio Llafur yn bedwerydd.

Bu hefyd yn ymladd etholiad cyffredinol 2001 fel ymgeisydd Seneddol dros Geredigion. Yn 2003, fe wnaeth sefyll yn etholiad Cynulliad Cymru ym Mhreseli Sir Benfro lle cynyddodd cyfran y bleidlais o 23% i 30%. Fe neidiodd y Ceidwadwyr Cymreig o’r trydydd i’r ail safle a dim ond 1,326 pleidlais oedden nhw y tu ôl i Lafur.

Mae Paul wedi cael swyddi pwysig o fewn y Ceidwadwyr Cymreig yn y Canolbarth a’r Gorllewin, fel cadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Ceredigion a dirprwy gadeirydd Ceidwadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Etholwyd Paul yn Aelod Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Preseli Sir Benfro ym mis Mai 2017, gyda 38.6% o’r bleidlais a mwyafrif o 3,205.

Ar ôl ei ethol gyntaf yn 2007, bu Paul yn Weinidog Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon yr Wrthblaid, cyn cael ei benodi yn Weinidog Addysg a’r Gymraeg yr Wrthblaid ym mis Mawrth 2009.

Cafodd Paul ei ailethol yn Etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ar 5 Mai 2011 fel Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro, gan gynyddu ei gyfran o’r bleidlais i 42.4%. O fewn dim i’r etholiad, penodwyd Paul yn Arweinydd Interim Grŵp Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig, swydd y bu ynddi tan penodi Andrew RT Davies AC i’r swydd ar 14 Gorffennaf 2011. Un o benderfyniadau cyntaf Andrew fel Arweinydd oedd penodi Paul fel Dirprwy Arweinydd Grŵp Cynulliad y Ceidwadwyr Cymreig, a’i wneud hefyd yn Weinidog Cyllid yr Wrthblaid.

Ail-etholwyd Paul yn Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro ar 5 Mai 2016, gan gynyddu ei fwyafrif i 3,930. Parhaodd Paul yn Ddirprwy Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr Cymru, yn Rheolwr Busnes ac ef hefyd yw’r Phrif Chwip. Yn ogystal, penodwyd Paul yn llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar Faterion Gwledig.

Ym mis Medi 2018, etholwyd Paul yn Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Senedd, swydd a fu ganddo tan 2021. Yn etholiad y Senedd yn 2021, cafodd Paul ei ailethol eto gyda mwyafrif o 1,400.

Bywyd Personol

Mae Paul yn byw ym Mlaen-ffos, Gogledd Sir Benfro gyda Julie ei wraig ar ôl iddynt briodi ym mis Medi 2006. Mae Paul yn gyn-aelod o Gyngor Cymuned Boncath ac roedd yn llywodraethwr ysgol am flynyddoedd. Ei brif ddiddordeb y tu allan i wleidyddiaeth yw rygbi, darllen, cerdded ac ymweld ag atyniadau hanesyddol.