Fy nhîm

Fy Nhîm Staff

 

Staff Paul

Mae Paul yn cyflogi tri aelod o staff, dau yn Hwlffordd ac un yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd. Eu gwaith yw ymdrin ag unrhyw faterion sy’n effeithio ar etholwyr a helpu Paul yn ei rôl fel Aelod Cynulliad ac Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad.

 

David Howlett

David Howlett ydw i ac rwy’n gweithio yn swyddfa etholaeth Paul, 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd. Roeddwn i’n arfer gweithio gyda Paul yn LloydsTSB, ac wedi gweithio yno am 20 mlynedd fel Paul.

Mae fy rôl yn cynnwys cynorthwyo Paul yn ei rôl fel Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro. Mae’r swydd yn amrywiol iawn a does byth ddau ddiwrnod yr un fath. Rwy’n treulio’r rhan fwyaf o fy amser yn helpu etholwyr gyda chyngor ac ymholiadau. Mae hyn yn golygu cysylltu â chyrff amrywiol ar ran yr etholwr i geisio dod o hyd i ateb llwyddiannus i’r broblem. Gall fod yn heriol, ond mae’n ddiddorol iawn ac rydym ni’n ymwneud â llawer o faterion lleol.

Mae elfennau eraill o fy swydd yn cynnwys trefnu a mynychu cymorthfeydd rheolaidd Paul a gynhelir ledled Preseli Sir Benfro, gan fynd gyda Paul i gyfarfodydd ac ymweliadau o fewn yr etholaeth.

Ar 1 Mai 2008, cefais fy ethol ar Gyngor Sir Benfro fel Cynghorydd Ward Wiston. Mae’r Ward hon yn cynnwys Clarbeston Road, Wiston, Spittal ac Ambleston. Cefais fy ailethol yn ddiwrthwynebiad ym mis Mai 2012.

 

Jennifer Ramsay

Helo, Jenny ydw i ac rwy’n gweithio fel cynorthwyydd i Paul yn ei Swyddfa yn y Cynulliad ym Mae Caerdydd. Fi yw’r aelod o staff diweddaraf, ac fe wnes i’n ddiweddar raddio gydag MA mewn Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe ar ôl astudio yno ar lefel israddedig.

Mae fy swydd yn un amrywiol ac yn cynnwys paratoi busnes cyfarfodydd llawn ar gyfer Paul, gan ymateb i’w ohebiaeth yn y Cynulliad a chadw mewn cysylltiad â swyddfeydd Aelodau eraill yn y Cynulliad. Rwy’n mwynhau gweithio yn swyddfa Paul a chynnal prosiectau ymchwil amrywiol a’r bwrlwm a ddaw wrth weithio i AC.

Cyn dod yma, roeddwn i’n gweithio gydag R. T. Davies, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithas yr Wrthblaid ar gyfer Canol De Cymru, felly teg fyddai dweud fy mod wedi symud o un portffolio mawr i un arall!

Y tu allan i’r swyddfa, mae fy niddordebau yn cynnwys darllen, chwaraeon (rwy’n gefnogwr brwd i’r Gleision), celf a threulio amser gyda’r teulu. Fel arall, does dim byd gwell nag ymlacio gyda gwydriad o win a ffilm dda!

 

Gill Harrison

Helo, fy enw i yw Gill, ac rwy’n aelod o staff yn swyddfa etholaeth Paul yn 20 Stryd y Farchnad Uchaf, Hwlffordd. Fel David, mae fy nghyfrifoldebau yn ymwneud â chynorthwyo Paul yn ei rôl fel Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro.

Mae’r swydd yn un amrywiol a diddorol dros ben gan ein bod yn delio â chymaint o faterion lleol amrywiol, gyda rhywbeth gwahanol bob diwrnod. Y teimlad gorau yn y byd yw cael clywed am lwyddiant, a gwybod bod ein gwaith ni a Paul wedi bod o les yn yr etholaeth.

Rydw i wedi bod yn gweithio i Paul ers mis Awst 2008. Cyn hynny roeddwn i’n Swyddog Gweinyddol i Cyngor ar Bopeth yn Noc Penfro. Rwyf hefyd wedi gweithio fel Swyddog Hysbysebu Gweithredol i’r Western Telegraph, ac fel Clerc y Dref i Gyngor Tref Neyland (byddai mynd yn ôl yn bellach na hynny yn gwneud i mi deimlo fel hen groc). Rwy’n wirioneddol mwynhau heriau'r swydd hon - ac yn edrych ymlaen at fynd i’r gwaith - does ddim llawer yn gallu dweud hynny!

Y tu allan i’r gwaith, ar wahân i fod yn fam a gwraig tŷ, rwy’n hoffi darllen pob math o bynciau. Rwy’n hoffi iawn o sci-fi a ffantasi ac yn gwirioni ar lyfrau ffeithiol ar wyddoniaeth gan awduron fel Michio Kaku a’i debyg. Mae gen i ddiddordeb brwd hefyd mewn cosmoleg, bywyd a’r bydysawd.

Mae ffilm dda yn hollbwysig; a gan mod i’n dipyn o ddelfrydwraig – mae’n rhaid iddi fod â diwedd hapus i gadw pawb yn llawen. Rwyf hefyd yn mwynhau teithio pan ddaw’r cyfle, er mai gartref ydw i hapusaf. Rwy’n treulio gweddill fy amser gyda theulu, ffrindiau agos a’m cŵn; ac maen nhw’n cael llawer iawn o sylw oherwydd fy nghariad at anifeiliaid. Fel Jenny, mae llawer i’w ddweud dros “ymlacio gyda gwydriad o win...” ac rwy’n ceisio ymroi i’r ymarfer hwn yn rheolaidd!