Tai

Mae cyfuniad o incwm cymharol isel a phrisiau tai sydd wedi mynd drwy’r to wedi golygu bod Sir Benfro yn wynebu prinder difrifol o dai fforddiadwy, ac mae hyn yn golygu nad yw llawer o deuluoedd lleol yn gallu fforddio eu cartrefi eu hunain, ac yn gynyddol mae rhai yn cael eu gorfodi i adael y sir yn gyfan gwbl.

Gyda dros 4,000 o bobl ar y rhestr aros am gartref gan Gymdeithas Dai neu’r Cyngor ar hyn o bryd mae’n amlwg bod angen gweithredu ar frys i atal y broblem hon rhag datblygu’n argyfwng.