Arolwg Covid-19

Covid 19

  • 1 Current Cwestiynau
  • 2 Eich manylion
  • 3 End
1. Pa un o’r dulliau ar gyfer rheoli’r coronafeirws yn y dyfodol a fyddai’r gorau gennych chi?
Cyfyngiadau symud y DU cyfan
Cyfyngiadau symud Cymru gyfan
Cyfyngiadau symud i siroedd penodol
Ymyrraeth wedi’i dargedu (cyfyngiadau cymunedol neu ar weithgaredda)
Diogelu pobl fregus ond dim mwy o gyfyngiadau symud
Questions O blaid Yn erbyn
3. Ar raddfa o 0-10, pa mor fodlon ydych chi wedi bod gyda pherfformiad Llywodraeth Cymru yn ystod y pandemig? Mae 0 yn gyfystyr ag anfodlon iawn a 10 yn gyfystyr â bodlon iawn.
anfodlon iawn
bodlon iawn
4. A fyddech chi’n hoffi gweld y cyfyngiadau coronafeirws yn cael eu cynyddu neu eu llacio?
5. Pan fydd y pandemig drosodd, pa DRI o’r canlynol yr hoffech eu blaenoriaethu?
6. Wrth i ni adfer o effeithiau’r pandemig, pa DRI fyddech chi’n disgrifio eich blaenoriaethau i’r GIG?
7. Pa un o’r canlynol sy’n cynrychioli eich barn chi orau (dewiswch un)